Pravila komentarisanja napisana su s ciljem da komunikacija na portalu Muslimanicg.info bude u skladu s važećim zakonima i pravilima pristojne komunikacije.

Svrha komentara je iznošenje mišljenja i rasprava s drugim korisnicima, a svaki oblik njihove zloupotrebe kažnjavaće se na osnovu odluka administratora i uredništva.

Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Takva imena će se odmah cenzurisati ili brisati. Nije dopuštena upotreba uvredljivih korisničkih imena. Zabranjuje se prikupljanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetioca ili korisnika portala.

U komentarima su zabranjeni vrijeđanje, psovanje, govor mržnje te pozivanje na nasilje. Neće se tolerisati vrijeđanje ili direktne prijetnje, kako drugim korisnicima, tako ni novinarima, autorima članaka, administratorima te osobama na koje se članak posredno ili neposredno odnosi. Prijetnje drugim korisnicima, administratorima, novinarima ili subjetkima članka mogu biti podložne kaznenom progonu.

Pisanje isključivo velikim slovima smatra se vikanjem i također će se prvo upozoravati a ukoliko se korisnik ogluši na opomenu i brisati.

Komentari se moraju držati teme članka. Nije dopušteno međusobno prepucavanje korisnika u komentarima i rasprave koje nemaju veze s temom.

Zabranjeno je postanje linkova na druge internetske stranice koje nemaju veze sa temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi. Zabranjeno je reklamiranje drugih internetskih stranica i tzv. spamovanje. Nije dopuštena uporaba keyeva, hackova, crakova te ilegalnih internetskih stranica za downloadanje.

Administratori imaju pravo djelimično ili potpuno brisati komentare bez prethodne najave. Ako korisnik ima prigovor na rad administratora ili smatra da mu je nepravedno izbrisan komentar, može se žaliti na e-mail: muslimanicg(ET)gmail.com