Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalEkonomske teme

May 20, 2016

Moračica projektovana kao poseban objekat sa ultravisokim stubovima

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Svi mostovi na prvoj dionici auto-puta su projektovani po istom građevinskom sistemu, osim mosta Moračica sa ultravisokim stubovima, koji je projektovani kao posebni objekat, rekao je Dnevnim novinama direktor upravljača projektom Goran Vujović, za Specijalni dodatak “Sve o gradnji autoputa Bar-Boljare”

Ukupna širina mostova za svaki smjer vožnje je 9,62 metara. Na djelovima trase sa podužnim nagibom većim od četiri odsto, ukupna širina mostova za svaki smjer vožnje iznosi 13,12 metara, kako bi se omogućila treća traka.

Prema riječima Vujovića, geomorfološke odlike terena duž prioritetne trase auto-puta veoma su složene.

“Nadmorska visina varira od oko 50 do maksimalnih 1.174 metara. Prva trećina trase je u zoni nadmorske visine od 50 do 500 metara, druga trećina od 500 do 1.000 metara i posljednja trećina od 1.000 do 1.174 metara. Konfiguracija terena je takva da se brda i doline, nizije i jaruge smjenjuju na veoma maloj udaljenosti”, objasnio je Vujović.

Kao rezultat toga, 41 kliometar auto-puta ovog projekta, kako ističe Vujović, obuhvata veliki broj mostova i tunela.

“Činjenica da na trasi postoji 19 mostova ukupne dužine 4,5 kilometara, 19 tunela dužine 19,3 kilometara, što čini 58 odsto ukupne trase, govori o izazovima i zahtjevima za projektante, a sa druge strane o stepenu odgovornosti i obimu posla za Državnu komisiju za reviziju tehničke dokumentacije”, tvrdi Vujović.

Na otvorenoj trasi širina kolovoza u jednom smjeru je 2×3,5, odnosno sedam metara. Ukupna širina trase uključujući zaustavne trake, horizontalnu signalizaciju traka, zaštitne ograde i dvije kolovozne trake je 27,10 m.

“Kosine nasipa će biti izgrađene sa nagibom kosine 1:1,5. Međutim, zbog visine nasipa koja se kreće od 10 do 35 metara biće obezbijeđena zaštita od erozije. Gradnja tunela će se generalno odvijati u dvi-je grupe različitih geoloških uslova: krečnjacima i flišnim sedimentima. Na dijelu trase od Smokovca do tunela Vjeternik, na 23 kilometru preovladavaju krečnjaci. Od 23. kilometra do kraja trase odnosno 41 kilometar, dominantne su flišne naslage. Odobrene dimenzije otvora tunela za kolovoz sa dvije trake od 3,50 metara, uključujući prostor za saobraćajnu signalizaciju i prolaz za pješake su širina 7,7 metara i visina 4,7 metara. Na djelovima trase sa tri saobraćajne trake ukupna širina između prolaza za pješake je 11,2 metara”, kazao je Vujović.

Projektom je predviđena i baza za održavanje auto-puta, sa objektom kontrole i upravljanja, skladište soli i agregata, garaže, skladište opreme i materijala, pumpa za gorivo, radionica za opravku opreme, parking za zaposlene i prostor za odlaganje havarisanih vozila.

“Planirani sistem naplate putarine za auto-put je zatvorenog tipa sa sljedećim naplatnim mjestima: privremena čeona naplatna rampa na Gornjim Mrkama sa 3+3 naplatna mjesta, naplatna stanica na petlji Pelev brijeg sa 2+2 naplatna mjesta, naplatna stanica na petlji Veruša sa 2+2 naplatna mjesta, naplatna stanica na petlji Mateševo sa 2+2 naplatna mjesta”, saopštio je Vujović.

Kako je objasnio Vujović, od 11. maja 2015. godine, kada su počeli radovi na auto-putu, do sada, Izvođač je osim na izradi Glavnog projekta, radio na: raščišćavanju trase, izgradnji četiri glavna kampa (Moračica, Pelev Brijeg, Lopate i Jabuka) i četiri manja kampa (Lutovo, Ptič, sjeverni Kosman, Mateševo) za radnike sa svom pratećom infrastrukturom, izgradnji laboratorija, drobilica, betonskih baza, radionica, platformi za kompresore, skladišta za eksplozive, armiračnice, privremenom čeličnom mostu Moračica, privremenom napajanju, iskopima predusjeka portala tunela Kosman, Vjeternik, Mrke, iskopima stopa mosta Moračica, kao i na 40 kilometara pristupnih puteva.

“Svakako da očekivano predstojeće poboljšanje vremenskih uslova, povećanje broja odobrenih glavnih projekata i izdatih građevinskih dozvola jesu preduslovi koji će pospješti intenziviranje radova na terenu”, zaključio je Vujović.

Zahtijevamo najviše tehničke standarde

Predsjednik Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije prof. dr Mladen Ulićević kazao je Dnevnim novinama da je u drugoj polovini prošle godine težište aktivnosti kineskih partnera bilo na izradi geodetskih podloga i izvođenju geotehničkih istražnih radova u cilju prikupljanja neophodnih ulaznih podataka za izradu glavnih projekata trase i objekata na trasi.

“Početkom ove godine su intenzivirani, a ovih dana i uspješno završeni radovi na projektovanju ključnih objekata na ovoj dionici auto-puta, a to su najduži tunel Vjeternik i veliki most Moračica za čiju izgradnju je potrebno oko tri godine. Možemo reći da su kod ovih objekata primijenjeni najviši tehnički standardi kvaliteta, trajnosti i sigurnosti, što očekujemo da bude ostvareno i u nastavku, do kraja Projekta”, objasnio je Ulićević.

Bitnijih izmjena u odnosu na Idejni projekat do sada nije bilo, a manje korekcije i optimizacije su rađene, ističe Ulićević, u smislu prilagođavanja tehničkih rješenja planiranoj tehnologiji izgradnje objekata, kao i realnoj morfologiji terena nakon detaljnog snimanja.About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore